1. ÜLDSÄTTED

  1. Käesolevad müügi-, tarne- ja tagastustingimused (edaspidi „Tingimused“) on kohaldatavad kõikidele õigussuhetele, pakkumistele, tellimustele, müügisuhetele, mis leiavad aset veebilehe www.laeks.eu (edaspidi „E-pood”) vahendusel tooteid ja litsentse (edaspidi „Toode”) ostva isiku (edaspidi „Ostja”) ja E-poe omaniku Laeks OÜ (edaspidi „Müüja”), registrikoodiga 12753928, vahel.

  2. Tingimustes mitte välja toodud punktides kohaldatakse teisi Eesti Vabariigis kehtivad õigusakte.

   1. Müüja poolt toodetud Tarkvara ostmisel kohaldatakse Müüja poolt kehtestatud litsentsitingimusi, mis on välja toodud E-poes iga konkreetse Toote juures.

  3. Müüjal on õigus igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel E-poes ja need jõustuvad koheselt alates avaldamisest. Käesolevat veebilehte kasutades ja E‑poe vahendusel tellimust esitades kinnitab Ostja, et on Tingimustega nõustunud.

  4. Kõik vaidlused Ostja ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui kompromissile ei jõuta, on Ostjal õigus pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni või Tartu Maakohtusse.

 1. TOOTE HIND

  1. Kõik Toote hinnad on välja toodud eurodes (€) ning neile ei lisandu käibemaksu, kuna Müüja ei ole käibemaksukohuslane.

  2. Ostjal on võimalik tasuda Toote eest ülekandega Müüja arveldusarvele Ostjale loodud arve alusel.

  3. Müüjal on õigus igal ajal Toote hindu muuta ning need jõustuvad E-poes avalikustamise hetkest.

   1. Kui Ostja esitas tellimuse enne, kui hinnamuudatus avaldati, siis kohaldub Ostjale hind, mis oli tellimuse sooritamise hetkel.

  4. Toote hinnale lisandub tarnehind, kui Toode on vaja füüsiliselt Ostjale kohale toimetada. Sellisel juhul on tarnehinnaks vastavalt Ostja valitud tarnija (Omniva, Smartpost, DPD Pickup jms) poolt kehtestatud saadetise hind.

  5. Tellimuse hinnale lisandub makse teostamise hind juhul, kui Ostjale pangateenuseid pakkuv ettevõte on need kehtestanud.

 1. OSTU SOORITAMINE

  1. Ostja saab valida E-poest sobivad Tooted ning lisada need ostukorvi.

  2. Kui kõik soovitud tooted soovitud kogustega on ostukorvis, on Ostja kohustatud veenduma, et ostukorvis toodud tooted ning kogused vastaksid Ostja soovidele ning alles seejärel võib Ostja vajutada rohelist nuppu „Mine maksma”.

  3. Kassa lehelt tuleb Ostjal täita kõik kohustuslikud väljad, mis on esile tõstetud punase tärniga.

   1. Kui Ostjal on E-poes konto, siis on Ostjal võimalik siseneda olemasoleva kontoga ning kohustuslikud väljad on eeltäidetud, soovi korral saab Ostja eeltäidetud välju muuta.

   2. Kui Ostjal kontot ei ole, on tal võimalik konto luua koos ostu sooritamisega.

  4. Kui Ostjale on väljastatud sooduskupong, siis on võimalik ka sooduskood sisestada Kassa lehel.

  5. Kassa lehel rohelise nupu „Esita tellimus” vajutamisel kinnitab Ostja, et on tellimuse andmed üle kontrollinud, ning soovib valitud Tooted osta tellimusel märgitud kogustes.

  6. Peale tellimuse esitamist saadetakse ostu kinnitus nii Ostja e-postile kui kuvatakse ka E-poes.

  7. Tellimus täidetakse esimesel võimalusel peale arve tasumist.

  8. Leping Ostja ja Müüja vahel on sõlmitud hetkest, mil makse ostetud Toote eest jõuab Müüja arveldusarvele.

  9. E-poel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind E‑poes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna. Kui leping lõpetatakse, siis teavitatakse Ostjat sellest e-posti teel ja Ostjale tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe nädala jooksul alates Toote tellimisest.

  10. Kui Toode kuulub allalaetavate toodete gruppi, siis loetakse Toode kohaletoimetatuks hetkest, mil arve staatuseks määrati „makstud,“ samast hetkes on Toode allalaetav kliendi konto lehelt.

   1. Toote allalaadimiste arv on piiritletud viie korraga 14 päeva jooksul. Kui Ostjal ei õnnestu Toodet alla laadida, teavitab ta sellest Müüjat.

 1. ISIKUANDMETE KASUTAMINE JA KAITSE

  1. Ostja annab nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud andmed säilitatakse Müüja poolt eesmärgiga täita Ostja esitatud Toote tellimus ning arendada Müüja poolt Ostjale pakutavaid Tooteid.

  2. Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta ning Ostja nimi, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis, Ostja aadress ning olemasolu korral Ostja ettevõtte nimi.

  3. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Müüja ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.

  4. Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed Müüja andmebaasist.

   1. Kui Ostja on registreeritud E-poes kliendiks, siis on tal võimalik enda kohta kogutud andmeid vaadata konto lehelt.

  5. Müüja võib Ostja nõusolekul saata Ostjale müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Ostja e-posti aadressil.

 1. TOOTE TAGASTAMINE

  1. Ostjal on õigus Toode tagastada 14 päeva jooksul alates Toote ostmisest. Tagastamisõigus kehtib vaid juhul, kui toimub toote füüsiline transport Ostjale või allalaetavate toodete puhul siis, kui Toodet pole alla laetud või kui Toode vajab funktsioneerimiseks litsentsi võtit.

   1. Kui Ostja on huvitatud tarkvara gruppi kuuluvast Tootest, millele ei kehti tagastusõigus, on Ostjal võimalik kontakteeruda Müüjaga ning kokku leppida võimalus Toote proovimiseks enne ostu sooritamist.

  2. Juhul, kui tarkvara gruppi kuuluva Toote eesmärgipärane töölesaamine nõuab Ostja poolt ebamõistlikult suurel määral programmeerimisteenuseid ja tööd, on Ostjal võimalik Toode tagastada 30 päeva jooksul alates Ostu sooritamisest, saates sellekohase avalduse Müüja e‑posti aadressile info@laeks.eu.

   1. Avalduses peab olema välja toodud selgitus probleemidest seoses Toote töölesaamisega ning Müüja sellekohase infopäringu korral ka kasutatavas keskkonnas oleva tarkvara versioonide kirjeldus.

  3. Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv Toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga Toode).

  4. Müüja tagastab Toote maksumuse Ostja arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe nädala jooksul alates Toote tagastamisest.

  5. Kui tellitud Tooteid ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

  6. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on E-poel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

 1. MUUD TINGIMUSED

  1. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul E-poe poole, saates e-kirja aadressile info@laeks.eu.

  2. E-pood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast Toote üleandmist Ostjale.

  3. Kui E-poest ostetud Tootel on puudused, mille eest E-pood vastutab, parandab või asendab E-pood puudusega Toote. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab E‑pood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

  4. Ostja poolt esitatud kaebus peab olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning Müüja vastab Ostjale samuti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 14 tööpäeva jooksul.

 1. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

  1. Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.

  2. Müüja igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.