1. ÜLDSÄTTED
  1. Käesolev tarkvara kasutaja litsentsileping (edaspidi „Litsentsileping“) on õiguslikult siduv kokklepe Teie kui füüsilise isiku, äriühingu või muu organisatsiooni (edaspidi „Litsentsisaaja“) ja Laeks OÜ, registrikoodiga 12753928 (edaspidi ka „Litsentsiandja“), vahel Litsentsiandja poolt loodud tarkvara kasutamise osas (edaspidi ka „Tarkvara“).
  2. Lepingu eesmärgiks on reguleerida Litsentsiandja ja Litsentsisaaja (edaspidi ka „Pooled“) vahel Lepingu alusel tekkivaid õigussuhteid.
  3. Pooled on oma tegevuses iseseisvad ja kumbki Pool ei vastuta teise Poole poolt endale kolmandate isikute ees võetud kohustuste täitmise eest.
  4. Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on Eestis kehtivad õigusaktid ja Litsentsileping koos selle juurde kuuluvate dokumentidega.
  5. Tarkvara allalaadides, installeerides, kopeerides, avades või muul viisil kasutades nõustub Litsentsisaaja käesoleva Litsentsilepingu tingimustega.
  6. Kui Litsentsilepingu tingimused ei ole Litsentsisaajale arusaadavad või kui Litsentsisaaja nende tingimustega ei nõustu, puudub Litsentsisaajal õigus Tarkvara alla laadida, installeerida, kopeerida või kasutada.
  7. Juhul, kui Litsentsisaajaks on tarkvara arendaja, kes soovib Litsentsilepingu eset lisada kolmanda osapoole rakendusse, siis vastava rakenduse võõrandamisel või kasutada andmisel kohustub Litsentsisaaja eelnevalt soetama uue litsentsi rakenduse kasutusõiguse omandanud isikule ning edastama vastava Litsentsilepingu.
 2. LEPINGU ESE JA ULATUS
  1. Litsentsilepingu alusel annab Litsentsiandja Litsentsisaajale Litsentsilepingus sättestatud Litsentsitasu eest üle Eritingimustes määratud alustel Tarkvara osa või kogumiku, mille kasutamise litsentsi soetatakse.
  2. Litsents loetakse soetatuks, kui Litsentsitasu on laekunud Litsentsiandja pangakontole.
  3. Litsentsisaajal ei ole õigust Tarkvara kolmandatele osapooltele rentida, laenata, sublitsentseerida ega levitada.
  4. Litsents annab õiguse kasutamiseks Litsentsilepingu jõustumise ajal levitatavale Tarkvara versioonile. Kui tarkvara versioon koosneb osadest, mis on eraldatud punktiga, siis loetakse versiooni numbriks esimene osa. Varasemate versioonide kasutamine on lubatud ainult eraldi kokkuleppe alusel Litsentsiandjaga.
  5. Kui Litsentsisaaja soovib kasutada Tarkvara proovimiseks, et hiljem otsustada, kas litsents soetada või mitte ning Tarkvarast pole Litsentsiandja veebilehel saadaval prooviversiooni, siis on Litsentsisaajal võimalik omandada Tarkvara litsents punktis 3.2 sättestatud tingimustel.
  6. Litsentsilepingu alusel soetatud Tarkvara on lubatud kasutada ka kolmanda osapoole arendajal (edaspidi „Arendaja“), kes on Litsentsisaajaga lepingulistes suhetes, juhul, kui Litsentsilepingu eset kasutatakse Litsentsisaaja huvides ja Litsentsisaaja ja Arendaja vahel sõlmitud lepingu raamides ning kui Arendaja ja Litsentsisaaja vaheline leping ei lähe vastuollu Litsentsilepinguga.
 3. LITSENTSITASU
  1. Välja arvatud punktis 3.2 sätestatud juhul on Litsentsisaaja kohustatud tasuma Litsentsilepingu eseme kasutamisõiguse eest Litsentsiandjale tasu (Litsentsilepingus ka viidatud kui „Litsentsitasu“), milleks on Litsentsiandja veebilehel märgitud Tarkvara osa või kogumiku hind, mille osas litsents omandatakse.
  2. Pooled võivad kokku leppida Tarkvara tasuta kasutamises. Sellisel juhul Litsentsileandja saadab kirjalikult Litsentsisaajale kokkuleppe, kus sätestatakse, milliste Tarkvara osade kasutamine on lubatud ning millise perioodi jooksul.
   1. Kui Tarkvara kasutamiseks lepitakse kokku ajaline piirang, siis peale määratud perioodi lõppu 30 (kolmekümne) päeva jooksul edastab Litsentsiandja Litsentsisaajale personaliseeritud pakkumise Litsentsi soetamiseks, kui ei ole teisiti sätestatud eelnevalt saadetud kokkuleppes.
   2. Kui perioodi lõppedes uut litsentsi ei soetata, siis on Litsentsisaaja kohustatud lõpetama Tarkvara kasutamise ning kustutama enda kasutuses olevad koopiad.
 4. ERITINGIMUSED
  1. Litsentsisaaja saab Tarkvara alla laadida Litsentsiandja veebilehel. Olenevalt Tarkvara mahukusest võib Litsentsiandja piirata Tarkvara allalaadimiste korda.
  2. Kui Tarkvara kasutamine nõuab eraldi registreerimist, siis Listsentsisaaja kohustub järgima Tarkvaras toodud juhiseid registreerimise protsessi läbi tegemiseks.
  3. Kui Tarkvara on avatud koodiga, siis on Litsentsisaajal õigus teha koodis muutusi, kui vastavad muutused ei riku Litsentsilepingu tingimusi, ning kasutada Tarkvara vastavate muutustega.
  4. Kui Tarkvara nõuab eraldi registreerimist, siis Litsentsisaaja kohustub tarkvara mitte muutma viisil, mis võimaldab Tarkvara kasutada ilma registreerimiseta.
 5. VASTUTUS
  1. Litsentsiandja tagab tehnilise toe 1 (ühe) kuu jooksul alates Litsentsilepingu sõlmimisest Litsentsilepingu esemele juhul, kui Tarkvara on muutmata kujul ning probleem ei tulene Tarkvara esitatavate nõuete eiramisest või kolmanda osapoole tarkvaraga seotud konfliktidest.
  2. Punktis 5.1 nimetatud tehnilise toe kasutamisel otsustab Litsentsiandja, kas probleemi lahendamine kuulub tasuta lahendamisele või mitte. Juhul, kui probleemi lahendamine ei ole tasuta, teavitab Litsentsiandja Litsentsisaajat sellest ning esitab probleemi lahendamiseks hinnapakkumise.
  3. Litsentsiandja kohustub hoidma konfidentsiaalsena Litsentsisaajalt Litsentsilepingu sõlmimisel saadud andmeid ning andmeid, millele Litsentsiandjal oli juurdepääs tehnilise toe osutamisel.
  4. Litsentsisaaja vastutab selle eest, et tema süsteemis, kus Tarkvara kasutama hakatakse, on ühilduv riist- ja tarkvara, kui Tarkvaral on seda funktsioneerimiseks vaja.
  5. Kui Tarkvara kasutatakse andmete töötlemiseks ja salvestamiseks, millele on seadusest tulenevalt kehtestatud protseduurinõuded (näiteks isikuandmed), siis Litsentsisaaja ainuvastutus on tagada, et kõik nõutavad õiguslikud ja/või formaalsed protseduurid oleksid täidetud.
  6. Litsentsisaaja kohustub tagama, et Tarkvara ei kasutata viisil, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega. Litsentsisaaja vabastab Litsentsiandja mistahes nõuetest ja hüvitab kõik kahjud, mis seonduvad eelnimetatud kasutusega ja Litsentsilepinguga vastuolus oleva kasutusega.
  7. Litsentsiandja ei vastuta mingil juhul ega mingitel tingimustel mistahes saamatajäänud tulu, andmete kadumise, salvestuste või andmete kahjustumise või mistahes kaudsete kahjude, erikahju, juhuslike või tagajärjena tekkinud kahjude või kulude eest (edaspidi ühiselt nimetatud „Kahju,” mis Litsentsilepingu tähenduses hõlmab muuhulgas, kuid mitte ainult maine kahjustamist, äritegevuse katkemisest tekkinud kahju või asendussüsteemi maksumust), mis tulenevad Litsentsilepingust või on sellega seotud või tuleneb Tarkvara kasutamisest või toimimisest, isegi juhul, kui Litsentsiandjat oli teavitatud seesuguste kahjude tekkimise võimalusest. Sellest tulenevalt ei saa Litsentsisaaja taotleda või nõuda Litsentsiandjalt eelpoolnimetatud Kahjude hüvitamist ning Litsentsiandja ei rahulda Litsentsisaaja selliseid nõudeid
  8. Litsentsiandjal puuduvad kohustused ja vastutus mistahes Tarkvara kohandamiste või muudatuste või mistahes Tarkvara teenuste või toe osas, mis on teostatud Litsentsisaaja enese või kolmandate isikute või Litsentsiandja partnerite poolt. Litsentsiandja ei vastuta mistahes välisfaktoritest tingitud puuduste eest (sh teised tarkvaraprogrammid), samuti Tarkvara ja Litsentsisaaja enda riistvara ja tarkvarakeskkonna vahelise ühilduvuse või koostoime tagajärjel tekkinud puuduste eest.
  9. Tarkvara on litsentseeritud „nagu see on“ („as is”) põhimõttel ja kohaldatava seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses ei anna Litsentsiandja garantiid või kinnitust ning ei aktsepteeri mingeid Tarkvaraga seotud tingimusi. Sellest tulenevalt puudub Litsentsisaajal õigus esitada mistahes nõudeid Litsentsiandja vastu seoses Tarkvaras sisalduvate puuduste või ebamugavustega ja Litsentsiandja ei kohustu vastavaid puudusi või ebamugavusi parandama. Samuti puudub õigus esitada nõudeid juhul, kui Tarkvara toimimisel esineb tõrkeid või vigu.
  10. Lepingust tulenevad ja sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele mitte jõudmisel lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.
 6. LEPPETRAHV JA VIIVIS
  1. Kui Litsentsisaaja rikub Litsentsilepingu Litsentsitasu või Eritingimuste punktides toodud kohustusi, peab Litsentsisaaja tasuma Litsentsiandjale Leppetrahvi 10 (kümne) kordses käesoleva Litsentsilepingu Litsentsitasu ulatuses.
  2. Litsentsisaaja on kohustatud tasuma Leppetrahvi hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul peale Leppetrahvi tasumise nõude saamist Litsentsiandjalt.
  3. Juhul, kui Litsentsisaaja hilineb Leppetrahvi tasumise kohustusega, on Litsentsiandjal õigus nõuda Litsentsisaajalt viivist 0.5 (null koma viis) % päevas Leppetrahvi summalt.
 7. LÕPETAMINE
  1. Litsentsiandjal on õigus Litsentsileping koheselt lõpetada, kui Litsentsisaaja oluliselt rikub Litsentsilepingut ning Litsentsiandjal tekib Litsentsisaaja suhtes leppetrahvi nõudmise õigus. Lisaks on Litsentsiandjal õigus nõuda rikkumisega seonduvate kahjude hüvitamist vastavalt kohaldatavale seadusandlusele ja sellest tulenevatele õiguskaitsevahenditele.
 8. VÄÄRAMATU JÕUD
  1. Kumbki pool ei vastuta teise poole otseste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt Litsentsilepingus sätestatud kohustuste mittetäitmisest, kui täitmisega viivitamine või mittetäitmine või takistus oli tingitud vääramatu jõu asjaolu esinemisest. Vääramatuks jõuks loetakse sõda ja mobilisatsiooni, looduskatastroofi, streiki, töösulgu, tulekahju, tootmisseadmete kahjustumist, impordi- ja ekspordiregulatsioone ning muid lepingupoolest sõltumatuid ettenägematuid asjaolusid.